Báo cáo kiểm toán vừa chỉ ra Công ty cổ phần Hùng Vương có nhiều lỗi trọng yếu từ báo cáo tài chính mà công ty lập trước đó. Theo đó, báo cáo kiểm toán hợp nhất của Hùng Vương cho nửa niên độ tài chính năm 2019 đã ghi nhận doanh thu giảm một nửa, từ

Bình luận